Mae mathemateg yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Mae ganddi ganghennau fel rhifyddeg, algebra, calcwlws a geometreg, yn ogystal â mecaneg ac ystadegaeth, ac yn y bôn astudiaeth ydyw o nifer, strwythur, gofod a newid. Trwy astudio mathemateg y dysgir nifer o sgiliau pwysig ar gyfer bywyd pob dydd.

Dysgir Mathemateg i bob disgybl ym mlynyddoedd 7 i 11. Yng Nghyfnod Allweddol 3 mae’r disgyblion yn atgyfnerthu ac yn ymestyn eu sgiliau a gwybodaeth yn y meysydd Rhif, Mesur, Geometreg, Algebra, Data ac Ymresymu Rhifyddol.

Gobeithir creu hyder ym mhob disgybl i ddefnyddio mathemateg mewn bywyd bob dydd, i gyfathrebu’n fathemategol, ac i wynebu problemau mathemategol yn fentrus a heb ofn. Mae’r adran Fathemateg ym Mro Edern yn:

•galluogi dysgwyr i weld Mathemateg fel pwnc diddorol a chyffrous i’w fwynhau

•ysgogi a herio disgyblion er mwyn iddynt cyrraedd eu llawn botensial

•darparu awyrgylch addas sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu eu hyder yn y pwnc

•darparu cyfleoedd i ddysgwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth a’u gwerthfawrogiad o berthnasedd y cysyniadau mathemategol a ddysgir i nifer o sefyllfaeoedd ‘bywyd pob dydd’ ac mewn amrywiaeth o feysydd ar draws y cwricwlwm

•sicrhau bod gwersi yn cynnal diddordeb ac yn herio disgyblion a chynnig cydbwysedd o ran gwaith grŵp, gwaith unigol a gwaith dosbarth cyfan wedi’i arwain gan yr athro.

Trwy'r wefan hon, cewch wybodaeth am feysydd astudio'r gwahanol flynyddoedd, a'r staff sy'n eu haddysgu. Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â'r adran ar unrhyw adeg.

 

 

 

 

 

 

Mr Dyfan Roberts

Arweinydd Mathemateg

 

“Mathemateg yw brenhines y gwyddorau a rhifyddeg yw brenhines mathemateg”
Carl Friedrich Gauss

 

Iaith

Twitter

MathsBroEdern Llongyfarchiadau anferth i Flwyddyn 11 #balchiawn 👍🏻👏🏻⭐️➕➖➗✖️Huge congratulations to Year 11 #veryproud 👍🏻👏🏻⭐️➕➖➗✖️… https://t.co/dT6DlUwEY4
MathsBroEdern Pob lwc i ddisgyblion Bl11 bore yfory. Good luck to Yr11 tomorrow morning. 🤞🏻➕➖➗✖️@BroEdern #maths #rhifedd #maths https://t.co/vmuaEt68rH
MathsBroEdern RT @pontiobroedern: Cofiwch am y cyngerdd Nadolig yfory. Drysau'n agor am 5:30pm. Diolch @StageLightingUK am osod y llwyfan yn barod // Rem…
MathsBroEdern RT @CymraegLlanhari: Wrth ein bodd â’r pos Mathemateg yr wythnos hon yn dilyn ymweliad @Candelasband ddoe #gig #iaithfyw Diolch Mr Jones @…
MathsBroEdern RT @GarethFfowc: #posydydd 12/12 Dwsin gwaith deunaw, ddwywaith, Deuddeg gwaith pymtheg, deirgwaith; Adiwch y cyfan, un rôl llall, Heb wneu…