Mae mathemateg yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Mae ganddi ganghennau fel rhifyddeg, algebra, calcwlws a geometreg, yn ogystal â mecaneg ac ystadegaeth, ac yn y bôn astudiaeth ydyw o nifer, strwythur, gofod a newid. Trwy astudio mathemateg y dysgir nifer o sgiliau pwysig ar gyfer bywyd pob dydd.

Dysgir Mathemateg i bob disgybl ym mlynyddoedd 7 i 11. Yng Nghyfnod Allweddol 3 mae’r disgyblion yn atgyfnerthu ac yn ymestyn eu sgiliau a gwybodaeth yn y meysydd Rhif, Mesur, Geometreg, Algebra, Data ac Ymresymu Rhifyddol.

Gobeithir creu hyder ym mhob disgybl i ddefnyddio mathemateg mewn bywyd bob dydd, i gyfathrebu’n fathemategol, ac i wynebu problemau mathemategol yn fentrus a heb ofn. Mae’r adran Fathemateg ym Mro Edern yn:

•galluogi dysgwyr i weld Mathemateg fel pwnc diddorol a chyffrous i’w fwynhau

•ysgogi a herio disgyblion er mwyn iddynt cyrraedd eu llawn botensial

•darparu awyrgylch addas sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu eu hyder yn y pwnc

•darparu cyfleoedd i ddysgwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth a’u gwerthfawrogiad o berthnasedd y cysyniadau mathemategol a ddysgir i nifer o sefyllfaeoedd ‘bywyd pob dydd’ ac mewn amrywiaeth o feysydd ar draws y cwricwlwm

•sicrhau bod gwersi yn cynnal diddordeb ac yn herio disgyblion a chynnig cydbwysedd o ran gwaith grŵp, gwaith unigol a gwaith dosbarth cyfan wedi’i arwain gan yr athro.

Trwy'r wefan hon, cewch wybodaeth am feysydd astudio'r gwahanol flynyddoedd, a'r staff sy'n eu haddysgu. Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â'r adran ar unrhyw adeg.

 

 

 

 

 

 

Mr Dyfan Roberts

Arweinydd Mathemateg

 

“Mathemateg yw brenhines y gwyddorau a rhifyddeg yw brenhines mathemateg”
Carl Friedrich Gauss

 

Iaith

Twitter

MathsBroEdern 📢‼️Does dim clwb maths i Fl.11 nos Fercher (14.11.18). There is no maths club for Yr.11 Wednesday night (14.11.18)‼️📢 @BroEdern
MathsBroEdern RT @ICTEvangelist: We are now live at @BroEdern with @CeriAnwen. What a fantastic visit! #edtech50 #schools #tour https://t.co/CKoiVMWUd4
MathsBroEdern Mae’r caffi adolygu ar agor eto bore yfory 7:30am i ddisgyblion set 5! The revision cafe is open again tomorrow 7:3… https://t.co/YxvB1uaYPc
MathsBroEdern RT @FMSPWales: Cwrs ‘Datrys Problemau Mathemateg Anarferol’ i fl 12. 10am-1pm ym Mhrifysgolion Glyndŵr ac Aberystwyth 27 Hydref ‘Solvin…